Kamu Kuruluşları Personel Hizmet Yönetmeliği

7 Şubat 2021by ozturizm0

BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel Kişilerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirlemektir.

KAPSAM

‘ ‘Madde 2- Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

(Ek fıkra: 15/03/2005 – 2005/8625 S.B.K.Yön/1.mad) Kamu kurum ve kuruluşlarının ekipman ve personelinin devamlılık arz eden otobüsle yapılan mutat servis taşımaları dışındaki işin niteliğine uygun taşıtlarla yapılan taşımaları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

DAYANAK

‘ ‘Madde 3- Bu Yönetmelik; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 237 sayılı Taşıt Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
‘ ‘Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Taşımacı: Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bir ücret karşılığında taşınmasını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri,

Taşıma: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait öz mal ve/veya kiralanacak taşıtlarla, kamuya açık karayolunda personelin ikamet yerinden işyerine, işyerinden ikamet yerine getirilip götürülmesini,

Personel servis aracı: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan; gerçek ve tüzel kişilere ait ticari taşıtları,

Sürücü: Resmi veya ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren kişiyi,

Personel: Sürücü ile yardımcılarının dışında taşıtta bulunan ve servis hizmetinden yararlanan kişileri,
Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş sürücüsü dahil en az dokuz koltuk kapasitesine sahip aracı,
İstiap haddi: Personel servis hizmetinde kullanılan araçların trafik tescil belgesinde belirtilen koltuk sayısını,
Durak: Kamu hizmeti yapan toplu taşıma araçlarının yolcularını, personel servis hizmetinde kullanılan araçların ise personeli bindirmek ve indirmek için belirlenmiş yeri,
Güzergah: Personel servis hizmetinde kullanılan araçların kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, belediyelerce veya il-ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen yolları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : SERVİS HİZMETİNİN İHDASI VE PERSONEL SERVİS ARAÇLARININ KİRALANMASI, İŞLETİLMESİ VE SERVİS ARAÇLARINDAN FAYDALANMA ESASLARI
‘ ‘PERSONEL SERVİS HİZMETİNİN İHDASI VE PERSONEL SERVİS ARAÇLARININ KİRALANMASI

Madde 5- Trafiğin sıkışık bulunduğu şehir merkezlerinde işletilen muayyen tarifeli taşıtların, çalışan personelin zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek nitelik ve yeterlilikte bulunmadığı hallerde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarının, personelini işbaşına götürüp getirmek amacıyla kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletmesine lüzum görmesi ve bu kurumların gördükleri hizmetlerin daimi ve muntazam şekilde görülen hizmetlerden olması zorunludur.

Kamu kurum ve kuruluşları, kiralama yoluyla veya kendi öz mal taşıtlarıyla personel servis hizmeti ihdas ve işletebilmeleri için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak izin almak zorundadır.
a) (Değişik bend: 15/03/2005 – 2005/8625 S.B.K.Yön/2.mad) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin taşınması hizmetinin, öncelikle belediyelere ait toplu taşıma araçları ve belediyelerce toplu taşıma yapılması konusunda ruhsat, uygunluk ve güzergah izni verilen gerçek ve tüzel kişilere ait, belediyelerce belirlenen fîyat tarifelerine göre taşıma yapan halk otobüsü, minibüs ve benzeri araçlardan yararlanılarak yerine getirilmesi esastır. Bu hizmet gerek zaman tarifeleri gerekse sahip oldukları kapasiteler bakımından belediyelerce yerine getirilemeyecek ise bu hususu ve gerekçesini belirten ve servis ihdas etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşunca ilgili belediyenin taşımacılık konusunda görevli/yetkili biriminden temin edilecek yazı,
b) Servis ihdasının hangi yerleşim yerleri arasında yapılacağını belirten güzergah çizelgesi,
c) Servis hizmetinden yararlanacak personel sayısı,
d) Personel servis hizmetiyle ilgili zaman tarifesi,
e) Kullanılacak servis aracının sayısı, modeli ve koltuk kapasitesi,
f) Servis ihdasını kiralama yoluyla yapacak kamu kurum ve kuruluşlarından kiralama tercih gerekçesini belirten yazılı mütalaa.
Taşımacılar, taşıma hizmetine talip olurken taşıma yapacakları personel servis araçlarının ruhsat ve kapasitelerine ilişkin belgeleri kiralama yapacak kamu kurum ve kuruluşuna sunarlar.

SÖZLEŞME SÜRESİ

‘ ‘Madde 6- Bakanlıkça kamu kurum ve kuruluşlarına personel servis ihdas ve işletmesiyle ilgili verilen izin süresi iki yıl geçerli olup, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte her iki yılda tekrar izin alınması zorunludur.

TAŞIMA HİZMETİNİN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ

‘ ‘Madde 7- Personel servis hizmetini kiralama yoluyla temin edecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşıma hizmetini, birden fazla gerçek ve tüzel kişi üstlenebilir.

Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin bir araya gelip ortak girişim olarak personel servis hizmeti vermek istemeleri halinde, bu kişilere ait personel servis araçlarının toplamı ortak girişimin personel servis araç sayısı olarak kabul edilir.

TAŞIMACILAR TARAFINDAN SAĞLANAN SERVİS HİZMETLERİNİN ÜCRETİ

””Madde 8- Personel servis hizmetini kiralama yoluyla temin edecek kamu kurum ve kuruluşları yaklaşık maliyet tespitinde; 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesine göre ilgili odanın belirlediği ücret tarifelerini de dikkate alırlar.

507 sayılı Kanunun 125 inci maddesine göre ilgili esnaf odalarınca belirlenecek personel servis hizmet ücret tarifeleri, içinde bulunulan yılın eylül ayı sonuna kadar ilan olunur.
(Ek fıkra: 15/03/2005 – 2005/8625 S.B.K.Yön/3.mad) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşıma işini üstlenen gerçek ve tüzel kişilere ödenecek ücretin %75’i ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından araç sahiplerinin kendisine veya bildireceği banka hesap numarasına doğrudan ödenir.
İLGİLİ BAKANLIK İZNİNE TABİ SERVİS HİZMETLERİ
‘ ‘Madde 9- Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın personel servis hizmeti ihdas ve işletme izinleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belge hariç diğer belgelerin tamamlanması halinde; bu kurumların ilgili/bağlı olduğu bakanlıklar tarafından verilir.

Belediyelerin mücavir alanları ile şehir ve kasabalardan uzak yerlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının; kendi araçları ile, kendi personeli ve bunların söz konusu yerlerde ikamet eden aile fertlerini, buralardan yakın veya uygun şehir ve kasabalara götürüp getirmek üzere ihdas edilen personel servis hizmetleri, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan belgeler aranmaksızın ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığın izni ile yapılabilir.
(Ek fıkra: 15/03/2005 – 2005/8625 S.B.K.Yön/4.mad) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öz mal araçlarıyla servis ihdası ve işletilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklıdır.
PERSONEL SERVİS HİZMETİ BULUNAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU

‘ ‘Madde 10- Personel servis hizmetinin ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenmesinden ve çalıştırılmasından ilgili kurumun en üst amiri veya yetkilendireceği personel sorumludur.

Kamu kurum ve kuruluşları, personel servis hizmetleri ile ilgili olarak trafik komisyonlarının kararlarına uymakla yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşu, servis hizmetlerindeki aksaklıkları ve kural dışı hareketleri tespit ederek sözleşmesinde belirlediği ceza ve yaptırımları uygular, ayrıca hizmeti sürdüren taşımacının bağlı olduğu meslek odasına bildirir. Bu odalar, ilgililer hakkında kendi mevzuatınca disiplin işlemlerini bir ay içinde yapar ve sonucu ilgili kurum veya kuruluşa bildirir.
SERVİS ARAÇLARINDAN FAYDALANMA ESASLARI

‘ ‘Madde 11- Servis araçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personel yararlanır. Bu personel kurumlarınca verilmiş kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ilgililere göstermek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları gerektiğinde yangın, tabii afet, asayiş ile ilgili toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlar ile alarm, tatbikat, eğitim,kurs, hasta sevki, yerli ve yabancı konukların gezilerinde bu servis araçlarını, sözleşmede belirtilen ücreti mukabilinde kullanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR, TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

‘ ‘PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 12- Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların;

a) Fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla ondokuz yaşından küçük,
b) 3/2/1993 tarihli ve 21485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ile Türk Standartları Enstitüsü’nün Kasım 2001 tarihli ve TS12257 no’lu Standardına göre;
1) İmal edilmiş ve iç düzenlemesi yaralanmalara karşı yumuşak bir doku malzemesi ile donatılmış,
2) Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiş,
c) Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik olarak imal edilmiş,
d) 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen,
1) Standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmış,
2) Esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri,
3) Periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmış ve (EK-1, EK-1/A) daki formların tanzim edilmiş,
olması zorunludur.
TAŞIMACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

‘ ‘Madde 13- Taşımacılar;

a) Taşınacak personeli taahhüt edilen yere kadar rahat bir şekilde götürüp getirmekle, servis hizmetinden yararlanacak personelden başka yolcuyu servis taşıtına almamakla,
b) Taşıt içi düzeni sağlamakla,
c) Taşıma hizmeti sırasında sürücünün dikkatini dağıtacak ve yolcuları rahatsız edecek nitelikte, görüntülü ve sesli müzik alet ve sistemlerini kullanmamak veya kullandırmamakla,
d) Belediyelerce veya il – ilçe trafik komisyonlarınca verilen güzergah izin belgesini (EK- 2) araçta bulundurmak, bu belgede tayin edilen güzergahın dışına servis aracını çıkartmamak ve trafik komisyonlarının diğer kararlarına uymakla,
e) Çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,
f) Gerçek kişi ise, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi meslek odalarına; özel hukuk tüzel kişisi ise, ilgili ticaret veya sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmakla,
yükümlüdürler.
TAŞIMA İŞLERİNDE ÇALIŞANLAR
‘ ‘Madde 14- Personel servis araçlarını kullanan sürücülerin;

a) Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416, 418, 429, 430, 431, 432,435, 436 ve 572 nci maddelerinde belirtilen suçlardan hürriyeti bağlayıcı hüküm giymemiş olması,
b) Kullanacakları personel servis aracının niteliğine uygun sınıfta en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olması,
c) Asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak birden fazla ölümlü trafik kazasına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ile hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgelerinin birden fazla geri alınmamış olması,
zorunludur.
Personel servis araçlarında sürücü yardımcısı bulunmakta ise, bu kişilerde birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.
Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların güzergah izin belgesi, ilgili belediye veya valilikçe iptal edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SİGORTA

‘ ‘SİGORTA ZORUNLULUĞU

Madde 15- Kamu kurum ve kuruluşları ile taşımacılar, personel servis hizmetinde kullanacakları taşıtlara, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunuyla getirilen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadırlar. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile personel taşımacılığı yapılamaz.

Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

‘ ‘DENETİM

Madde 16- Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valilikler, belediyeler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar mevzuatı çerçevesinde servis hizmetleriyle ilgili her türlü denetimi yaparlar.

GÜZERGAH İZİN BELGESİNİN İPTALİ

‘ ‘Madde 17- Bu Yönetmeliğe aykırı davranışlara ilişkin şikayetler, emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile belediye zabıta ekiplerince tutanakla tespit edilir. Denetim veya şikayetler sonucu düzenlenen tutanaklar gereği için güzergah izni veren ilgili valiliğe veya belediyeye gönderilir.

Bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen kuralları beş kez ihlal ettiği tutanakla tespit edilen servis taşımacılarının güzergah izni, ilgili valilik veya belediye tarafından iptal edilir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

‘ ‘Madde 18- 17/9/1963 tarihli ve 6/2206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 237 Sayılı Taşıt Kanununun 7 nci Maddesine Göre Kurumlar Tarafından İhdas Edilecek Otobüs Seferlerinin İşletme Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre; kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınarak devam eden veya satın alma süreci başlamış personel servis hizmet alımları, sözleşme sürelerinin bitimine kadar geçerlidir.

YÜRÜRLÜK

‘ ‘Madde 19- Bu Yönetmeliğin;

a) 12 nci maddesinin (a) bendi, yayımlandığı tarihten bir yıl sonra,
b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
‘ ‘Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ozturizm

Leave a Reply

ÖZ TURİZMMerkez
Telefon ve mail aracılığı ile bize her zaman ulaşabilirsiniz.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
Yakuplu merkez Mah. Maraşan fevzi çakmak Caddesi No:19 D:1-2 Beylikdüzü / İSTANBUL
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medya Bağlantıları

Copyright by Öz Turizm. Tüm hakları saklıdır.

Copyright by Öz Turizm. Tüm hakları saklıdır.